468x60 Ads

10 June 2013

Top Eleven become a football manager

Đây là dạ ng Dữ liệu có cấu trúc đã trích xuất của Aggregate Rating và hRecipe cho hiện thị trên kết quả tìm kiếm của Google.

Có thể chèn vào cuối bài viết hoặc chèn trong temp lates Blogger.
Mở trình soạn thảo HTML và chèn vào dưới cùng bài viết.
Chền toàn bộ trang Blog thì tìm thới thẻ đóng </h1> hoặc </h2> hoặc </h3> và chèn ngay sau nó,  tùy từng templates Blogger.

0 comments:

Post a Comment